Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Xây dựng Điều lệ Ban Quản lý KCN trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng phát triển KCN bao gồm: Quy hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng, quy hoạch bố trí ngành nghề, tham gia phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp liên quan và khu dân cư phục vụ cho công nhân lao động tại KCN.

Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN có liên quan để đảm bảo việc xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ theo đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt.

Hỗ trợ vận động đầu tư vào KCN.

Tiếp nhận đơn xin đầu tư kèm theo dự án đầu tư, tổ chức thẩm định và cấp giấy phép đầu tư, cho các dự án dầu tư nước ngoài theo uỷ quyền.

               Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng kinh doanh của các doanh nghiệp KCN.

               Là đầu mối quản lý lao động trong các KCN theo uỷ quyền của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

                 Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm tra các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thề, an toàn lao động, tiền lương.

         Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ KCN giới thiệu dịch vụ về công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp KCN.

        Quản lý hoạt động dịch vụ trong KCN.

           Thoả thuận với Công ty Phát triển hạ tầng KCN trong việc định giá cho thuê lại đất gắn liền với công trình kết cấu hạ tầng đã xây dựng, các loại phí dịch vụ theo đúng chính sách và pháp luật hiện hành.

          Cấp, điều chỉnh và thu hồi các loại chứng chỉ thuộc thẩm quyền hoặc theo uỷ quyền; cấp, điều chỉnh và thu hồi các loại giấy phép theo uỷ quyền.

          Ban hành các nội quy, quy định trong  KCN.

              Thực hiện chức năng quản lý hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp KCN theo uỷ quyền.

         Báo cáo định kỳ và hàng năm theo  quy định của pháp luật về tình hình hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý các KCN với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan.

          Thực hiện những nhiệm vụ công tác khác do UBND tỉnh giao.

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19690560
  • Trong ngày:3403
  • Trong tuần:34717
  • Trong tháng:835537
  • Trong năm:835537