Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.

+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.

+ Thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường kiểm tra hồ sơ và tổ chức điều chỉnh theo quy định.

 Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết), đối chiếu với các điều kiện để dự thảo văn bản trình lãnh đạo gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng (nếu cần thiết); Trường hợp xác định các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế, phòng dự thảo văn bản trình lãnh thông báo bằng văn bản cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, phòng dự thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt;

- Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

2. Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC- Ban Quản lý các KCN.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình (Có mẫu tham khảo).

- Bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;

- Báo cáo khảo sát địa chất;

- Biên bản nghiệm thu về khảo sát địa chất, biên bản nghiệm thu về thiết kế cơ sở giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị khảo sát (Giấy phép đăng ký kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia thiết kế,...);

- Giấy chứng nhận đầu tư;

- Hồ sơ dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ:

- Các tài liệu nêu trên quy định tại mục a. 1 đến a. 4 nộp bản gốc, tài liệu quy định tại mục a. 2, a. 3 gồm 03 bộ, còn lại 02 bộ;

- Các tài liệu nêu trên quy định tại mục a. 5 đến a. 9 nộp 02 bộ bản sao có công chứng.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND cấp huyện nơi xây dựng công trình.

7. Kết quả: Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

8. Phí, lệ phí: Theo giá trị tổng mức đầu tư của dự án.

(Nghị định số 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 109/2000/TT.BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có mẫu do Ban Quản lý các KCN biên tập để Chủ đầu tư tham khảo .

10. Yêu cầu, điều kiện: Không

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

- Thông tư số 109/2000/TT.BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

- Công văn hướng dẫn số 5361/BTC-CST ngày 24/4/2006 của Bộ Tài chính v/v: Phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng.Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

- Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.