Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Danh sách địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN

 S TT  

Họ và tên

Phòng, đơn vị

Hộp thư công vụ

I Lãnh đạo Ban

1

Nguyễn Anh Quyền

Trưởng Ban

quyenna_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

2

Trần Vũ thông

Phó TB

thongtv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

3 Nguyễn Xuân Ngọc Phó TB ngocnx_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
4 Lê Bá Xuyên Phó TB xuyenlb_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
II Văn phòng Ban

5

 Nguyễn Văn Hiền

Chánh Văn phòng

 hiennv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

6

Vũ Trí Thế

Phó chánh Văn phòng

thevt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

 7

Đồng Ngọc Thạch

Chuyên viên

 thachdn@bacgiang.gov.vn

8 Nguyễn Nguyên Thái Chuyên viên thainn_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

 9

Vũ Thị Hà

Kế toán

havt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

10

Vũ Thị Quyên

Văn thư

ban_qlkcn_vt@bacgiang.gov.vn

III Văn phòng Đại diện ở các KCN

11

Nguyễn Chí Thành

Trưởng phòng

thanhnc_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

IV Phòng Quản lý Đầu tư
12 Trần Văn Thống Trưởng phòng thongtv@bacgiang.gov.vn

13

Nguyễn Văn Hưng

 Chuyên viên

hungnv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

V Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

14

Đặng Hoàng Long Trưởng phòng longdh_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

15

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

 huyenntt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

16 Nguyễn Thế Hải Chuyên viên haint_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
17 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên dungnv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
VI Phòng Quản lý Doanh nghiệp
18 Ngô Văn Tuấn Trưởng phòng tuannv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

19

 Hoàng Văn Hiệp

Chuyên viên

 hiephv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

VII Phòng Quản lý Lao động
20 Nguyễn Văn Quý Trưởng phòng quynv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

21

 Nguyễn Thị Trang Nhung

Chuyên viên

 nhungntt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

22

Đàm Thị Hà

Chuyên viên

hadt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

23 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên tuannm_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
VIII Công ty Phát triển Hạ tầng KCN
24 Nguyễn Văn Phấn Giám đốc phannv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

25

Ngô Ngọc Cương

Phó Giám đốc  cuongnn_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
26  Đặng Đình Tĩnh Phó Giám đốc  tinhdd_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

27

 Nguyễn Văn Nhiên

 Kế toán

nhiennv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

28

Nguyễn Thị Chính

 Kế toán

chinhnt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

29

 Lê Văn Dũng

Nhân viên

dunglv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

30

 Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên

 tungnv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

31

 Khúc Thị Hải Yến

Nhân viên

yenkth_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

32 Đỗ Thị Tới Nhân viên toidt_bqlkcn@bacgaing.gov.vn
33 Nguyễn Kim Học Nhân viên hocnk_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
34 Trần Văn Bằng Nhân viên bangtv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
35 Nguyễn Văn Tùng Nhân viên nvtung_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
36 Nguyễn Văn Quân Nhân viên quannv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn
37 Nguyễn Thị Nguyệt Nhân viên nguyetnt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21351823
  • Trong ngày:6654
  • Trong tuần:36489
  • Trong tháng:259096
  • Trong năm:2496800