Ban Quản lý các KCN: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác BT-GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

KCN Quang Châu tập trung thi công trạm xử lý nước thải, chuẩn bị lắp đặt thiết bị, khối lượng hoàn thành khoảng 70% giá trị dự toán (giá trị thực hiện ước đạt khoảng 20 tỷ đồng). KCN Vân Trung hoàn thành lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải, đang vận hành thử; thi công hoàn thành (phần xây dựng) trạm bơm cấp nước thô. Khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng: Chủ đầu tư đang sửa chữa một số tuyến giao thông; đã trình và được Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản xác định giá trị tại sản đã đầu tư trên đất, hiện Chủ đầu tư đang lấy ý kiến Công ty CP ĐTKD nhà Hoàng Hải (chủ đầu tư trước đây); Chủ đầu tư đang thuê tổ chức tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN và lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

Lũy kế đến nay, KCN Quang Châu đã BT-GPMB được 312,2ha, đạt 73,3% diện tích toàn KCN, san lấp mặt bằng được 140ha; xây dựng các hạng mục hạ tầng (đường giao thông, cấp, thoát nước, cấp điện...) trên phần diện tích đã san lấp; lũy kế vốn thực hiện ước đạt 490 tỷ đồng, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký. KCN Vân Trung đã BT-GPMB được 212ha, bằng 60,5% diện tích toàn KCN, san lấp mặt bằng được 112ha, xây dựng được một số tuyến giao thông, cấp điện, cấp thoát nước..., khối lượng thực hiện đến nay ước đạt 15 triệu USD, bằng 34% tổng vốn đầu tư đăng ký (phần 150ha đã được cấp GCNĐT).

2. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư:

Sáu (06) tháng đầu năm 2014, Ban đã cấp chứng nhận đầu tư cho 14 dự án đầu tư nước ngoài với diện tích đất cho thuê đạt 21ha và điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 180,31 triệu USD và 2,719 tỷ đồng (quy đổi đạt khoảng 3.796 tỷ đồng); vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 60 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2013, số dự án cấp mới tăng 02 dự án; vốn đầu tư đăng ký tăng 2.353 tỷ đồng (tăng 260%); vốn đầu tư thực hiện tăng khoảng 10 triệu USD

Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 167 dự án được cấp CNĐT còn hiệu lực, trong đó có 95 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.326,82 tỷ đồng và 1.830,55 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 2.106,2 tỷ đồng, bằng 48,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 609,6 triệu USD, bằng 33,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh, XNK và thu nộp ngân sách:

Sáu (06) tháng đầu năm 2014, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tuy gặp nhiều khó khăn song vẫn có sự tăng trưởng đáng kể: Doanh thu và giá trị xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ 2013, cụ thể:

Tính đến hết tháng 5/2013, trong các KCN đã có 131 doanh nghiệp xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất, tăng 17 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 14.900 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt khoảng 480 triệu USD, tăng 22,4 so với cùng kỳ, nhập khẩu ước đạt 570 triệu, tăng 18% so với cùng kỳ (Số liệu tính theo giá hiện hành).

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động

Đến nay, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN khoảng 38.562 người, tăng 7.413 người so với cùng kỳ. Trong đó, lao động địa phương là 29.576 người, chiếm 76,7%, tăng 4.779  người so với cùng kỳ. Số lao động nữ là 29.172 người, chiếm 75,7%, tăng 6.433 người so với cùng kỳ. Số lao động đã ký hợp đồng lao động đạt 36.536 người, chiếm 94,7%, tăng 7.797 người so với cùng kỳ. Số lao động đã tham gia BHXH đạt 32.452 người, chiếm 84%.

5. Công tác quản lý nhà nước tại các KCN:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp KCN, từng bước tạo được kỷ cương, nề nếp trong KCN. Cụ thể như sau:

5.1. Về quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban đã tham gia ý kiến cơ sở cho 09 dự án và cấp Giấp phép xây dựng cho 15 dự án; yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng KCN xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh để phục vụ các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thứ cấp, đẩy nhanh việc xúc tiến và thu hút đầu tư.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng của các doanh nghiệp KCN. Trong 6 tháng đầu năm Ban đã lập biên bản vi phạm pháp luật xây dựng đối với 06 doanh nghiệp. Về cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp, song công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hợp tác của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư vào CCN Nội Hoàng.

5.2. Về môi trường:

- Hướng dẫn và đôn đốc các chủ dự án tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; tham vấn cộng đồng về công tác BVMT cho 16 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với 03 dự án. Phối hợp Sở TN&MT và phòng TN&MT các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện luật Bảo vệ môi trường đối với 26 doanh nghiệp. Đồng thời, cùng với Chi cục Bảo vệ môi trường tiến hành xem xét thực tế việc xử lý nước thải cũng như tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại tại 09 doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, khắc phục sự cố môi trường tại Công ty TNHH Giấy Bình Dương, CCN Nội Hoàng; tiến hành kiểm tra, khắc phục hiện tượng gây ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH MTV TL Trung Việt, KCN Đình Trám.

Nhìn chung việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của hầu hết các doanh nghiệp KCN đều tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện tốt, vẫn còn mốt số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết như: chưa tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại,... mặt khác do chủ đầu tư hạ tầng chưa đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào hoạt động nên còn một số doanh nghiệp đã xả nước thải vào hệ thống thu gom của KCN và để chảy ra khu vực xung quanh gây ảnh hưởng tới môi trường tại các vùng lân cận.

5.3. Về lao động:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Ban đã tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sáu (06) tháng đầu năm, Ban đã tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra thông báo chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài cho 28 doanh nghiệp; thực hiện cấp mới 96 GPLĐ, cấp lại 100 GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp KCN. Ban đã ra thông báo Nội quy lao động cho 06 doanh nghiệp. Phối hợp với Công đoàn các KCN vận động thành lập thêm 04 tổ chức Công đoàn cơ sở với 415 đoàn viên.

Xây dựng kế hoạch triển khai đến các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014.

Phối hợp liên ngành kiểm tra 09 doanh nghiệp, thanh tra 02 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật lao động. Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật lao động, yêu cầu, kiến nghị các doanh nghiệp khắc phục, sửa chữa. Phối hợp giải quyết một số lượt đơn thư, kiến của của cá nhân và tập thể người lao động liên quan đến việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương, thành lập Tổ chức công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở,... Tuy nhiên, do hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều quy định của pháp luật về lao động doanh nghiệp không biết, không thực hiện hoặc đã biết nhưng không thực hiện dẫn đến việc thực hiện tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức, đối phó, một số lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa được quan tâm đúng mức.

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN được giao, từ nay đến cuối năm, Ban cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN tiếp tục triển khai công tác BT-GPMB và đẩy nhanh thi công hạ tầng, đặc biệt là đầu tư trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông, đường điện và hệ thông cấp thoát nước.

2. Tăng cường công tác vận động thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và trình độ quản lý, các dự án có công nghệ cao, có khả năng thu nộp ngân sách lớn. Kiên quyết xử lý các dự án chậm đầu tư, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và môi trường đầu tư của tỉnh.

 3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xây dựng và đầu tư. Tham gia thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng và theo dõi sát sao quá trình triển khai xây dựng của nhà đầu tư. Chủ động nắm tình hình biến động, sử dụng lao động của các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, môi trường và xây dựng; triển khai quan trắc môi trường tại các KCN.

4. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động và công tác khác.

5. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch. Tổ chức cho các đoàn công tác của Ban đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bạn.

 

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794077
  • Trong ngày:4008
  • Trong tuần:21902
  • Trong tháng:252869
  • Trong năm:2939054