Báo cáo số số 74/BC-KCN ngày 18/9/2014 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và kế hoạch công tác quý IV năm 2014

Báo cáo số số 74/BC-KCN ngày 18/9/2014 của Ban Quản lý các KCN về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2014 và kế hoạch công tác quý IV năm 2014