Ban Quản lý các KCN: Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2015

Ngày 04/9/2014 Ban Quản lý các KCN ban hành Chương trình số 05/CTr-KCN về việc Xúc tiến đầu tư năm 2015