Tổ chức quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 20/9/2014, Đảng uỷ các khu công nghiệp tỉnh bắc giang tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI tới các đảng viên của 4 chi bộ trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Thường trực, báo cáo viên của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp truyền đạt những nội dung cơ bản 4 chuyên đề: Nghị quyết số 33-NQ/W ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 90-KL/W ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị  (khoá XI) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và “Một số vấn đề về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong chỉ thị số 36-CT/W ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI).

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa cũng như những nội dung quan trọng các nghị quyết, kết luận, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã viết bài thu hoạch.

BBT

   

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22500770
  • Trong ngày:3141
  • Trong tuần:9940
  • Trong tháng:959562
  • Trong năm:3645747