Báo cáo tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh 9 tháng đầu năm 2014

Báo cáo số 77/BC-KCN ngày 23/09/2014 của Ban Quản lý các KCN về việc Báo cáo tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh 9 tháng đầu năm 2014