Báo cáo số 89/BC-KCN ngày 24/10/2014 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014

Ngày 24/10/2014 Ban Quản lý các KCN ban hành báo cáo 89/BC-KCN về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2014