Công nhận Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Abrasives Việt Nam.

Ngày 20/5/2015 Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 20/QĐ-CĐ về việc Công nhận Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Abrasives Việt Nam gồm 58 đoàn viên trong đó có 44 nam và 14 nữ.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Abrasives Việt Nam được sử dụng con dấu riêng. Hoạt động tài chính theo sự phân cấp của Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang