Công nhận Công đoàn Công ty TNHH DONGJIN Việt Nam.

Ngày 15/6/2015 Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 23/QĐ-CĐ về việc Công nhận Công đoàn Công ty TNHH DONGJIN Việt Nam bao gồm 75 đoàn viên công đoàn, trong đó có 60 nữ.

Công đoàn Công ty TNHH DONGJIN Việt Nam được sử dụng con dấu riêng. Hoạt động tài chính theo sự phân cấp của Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang