Công nhận Công đoàn Công ty TNHH Shina Tech Việt Nam.

Ngày 15/6/2015 Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 26/QĐ-CĐ về việc Công nhận Công đoàn Công ty TNHH Shina Tech Việt Nam bao gồm 22 đoàn viên công đoàn, trong đó có 18 nữ.

Công đoàn Công ty TNHH Shina Tech Việt Nam được sử dụng con dấu riêng. Hoạt động tài chính theo sự phân cấp của Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang