Công nhận Công đoàn Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam.

Ngày 15/6/2015 Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 28/QĐ-CĐ về việc Công nhận Công đoàn Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam bao gồm 170 đoàn viên công đoàn, trong đó có 153 đoàn viên nữ.

Công đoàn Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam được sử dụng con dấu riêng. Hoạt động tài chính theo sự phân cấp của Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang

Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang