Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và 2015.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,  Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể cụ thể đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.Về đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Ngoài Công ty TNHH Fugiang san lấp mặt bằng thêm 21,4ha, các KCN khác gần như không triển khai, chỉ tập trung vào sửa chữa, cải tạo một số hạng mục nhỏ lẻ.

2. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư:

Sáu (06) tháng đầu năm 2015, Ban đã cấp chứng nhận đầu tư cho 26 dự án trong đó có 05 dự án DDI và 21 dự án FDI; đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho một số dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 263 tỷ đồng và 244,53 triệu USD; quy đổi đạt 5.394 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1.260 tỷ đồng, bằng 67% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 218 dự án được cấp CNĐT còn hiệu lực, trong đó có 92 dự án DDI và 126 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.654 tỷ đồng và 2.122 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 2.458 tỷ đồng, bằng 52,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 819 triệu USD, bằng 38,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh, XNK và thu nộp ngân sách:

Tính đến hết tháng 5/2015, trong các KCN đã có 153 doanh nghiệp xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất. Doanh thu từ hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 7,12% so với cùng kỳ; Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ,  tăng 17% so với cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt khoảng 550 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ, nhập khẩu ước đạt 500 triệu, giảm 9% so với cùng kỳ (số liệu tính theo giá hiện hành).

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động.

Đến nay, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN là 39.051 người, tăng 489 người so với cùng kỳ. Trong đó, lao động nữ là 28.292 người, chiếm 72,4% so với cùng kỳ; số lao động đã tham gia BHXH đạt 30.143 người, chiếm 77,2%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 4,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 300 nghìn đồng/người/tháng so với cùng kỳ 2014 và đạt mức trung bình khá so với lao động giản đơn ngoài KCN.

5. Công tác quản lý nhà nước tại các KCN:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp KCN, từng bước tạo được kỷ cương, nề nếp trong KCN. Cụ thể như sau:

5.1. Về quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban đã chỉ đạo Công ty PTHT lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng; tham gia ý kiến cơ sở cho 09 dự án và cấp Giấp phép xây dựng cho 12 dự án; yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng KCN xây dựng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh để phục vụ các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thứ cấp, đẩy nhanh việc xúc tiến và thu hút đầu tư.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng của các doanh nghiệp KCN. Trong 06 tháng đầu năm Ban đã lập biên bản vi phạm và đề nghị Sở Xây dựng xử phạt 01 doanh nghiệp với số tiền 30 triệu đồng. Về cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp, song công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hợp tác của một số doanh nghiệp.

5.2. Về môi trường:

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN Vân Trung và KCN Quang Châu hoàn thành xây dựng trạm xử lý nước thải và đưa vào hoạt động đầu năm 2015.

- Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, luật tài nguyên nước đối với 26 doanh nghiệp; xác nhận việc thực hiện nội dung Cam kết bảo vệ môi trường, đề án BVMT tại 05 doanh nghiệp; cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 02 doanh nghiệp; cấp sổ chủ nguồn thải nguy hại cho 03 doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành về pháp luật bảo vệ môi trường tại 02 doanh nghiệp. Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính số tiền 350 triệu đối với 03 doanh nghiệp.

Nhìn chung việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của hầu hết các doanh nghiệp KCN đều tương đối nghiêm chỉnh. Tuy nhiên,  vẫn còn mốt số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết như: tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại chưa triệt để, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, chương trình giám sát môi trường định kỳ... mặt khác do trạm xử lý nước thải tại các KCN mới hoạt động nên một số doanh nghiệp đã xả nước thải vào hệ thống thu gom của KCN và để chảy ra khu vực xung quanh gây ảnh hưởng tới môi trường tại các vùng lân cận.

5.3. Về lao động:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Ban đã tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sáu (06) tháng đầu năm, Ban đã tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra thông báo chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài cho 98 doanh nghiệp với số lượng lao động được phép sử dụng là 310 người; thực hiện cấp mới 83 GPLĐ, cấp lại 57 GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp KCN. Ban đã ra thông báo Nội quy lao động cho 10 doanh nghiệp. Phối hợp với Công đoàn các KCN vận động thành lập thêm 08 tổ chức Công đoàn cơ sở với 2.847 đoàn viên.

Xây dựng kế hoạch triển khai đến các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015.

Phối hợp liên ngành kiểm tra 09 doanh nghiệp, thanh tra 03 doanh nghiệp về việc chấp hành pháp luật lao động. Qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật lao động, yêu cầu, kiến nghị các doanh nghiệp khắc phục, sửa chữa; đồng thời xử lý 04 doanh nghiệp vi phạm với số tiền 61,5 triệu đồng. Phối hợp giải quyết một số lượt đơn thư, kiến của của cá nhân và tập thể người lao động liên quan đến việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương, thành lập Tổ chức công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở,... Tuy nhiên, do hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều quy định của pháp luật về lao động doanh nghiệp không biết, không thực hiện hoặc đã biết nhưng không thực hiện dẫn đến việc thực hiện tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức, đối phó, một số lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa được quan tâm đúng mức.

II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN được giao, từ nay đến cuối năm, Ban cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN tiếp tục triển khai công tác BT-GPMB và đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật.

2. Tăng cường công tác vận động thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và trình độ quản lý, các dự án có công nghệ cao, có khả năng thu nộp ngân sách lớn. Kiên quyết xử lý các dự án chậm đầu tư, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và môi trường đầu tư của tỉnh.

 3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xây dựng và đầu tư. Tham gia thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng và theo dõi sát sao quá trình triển khai xây dựng của nhà đầu tư. Chủ động nắm tình hình biến động, sử dụng lao động của các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, môi trường và xây dựng; triển khai quan trắc môi trường tại các KCN.

4. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động và công tác khác.

5. Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch. Tổ chức cho các đoàn công tác của Ban đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bạn.

6. Phát động phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hàng năm đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong Ban. Hưởng ứng, triển khai và phát động phòng trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đến từng Doanh nghiệp và người lao động trong KCN.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22572990
  • Trong ngày:502
  • Trong tuần:11426
  • Trong tháng:1031782
  • Trong năm:3717967