Một số điểm mới của luật đầu tư năm 2014

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài; luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật đầu tư 2005. Nhiều điểm mới của Luật đầu tư 2014 ra đời đã góp phần quan trọng tạo ra hành  lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong hoạt động đầu tư và đem lại lợi ích cao nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Về đầu tư trong nước:

Một trong những điểm mới quan trọng được quy định trong Luật đầu tư năm 2014 liên quan đến quy định về ngành, nghề cấm đầu tư; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó là:

- Quy định thống nhất ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Điều 6 và Điều 7 của Luật đầu tư bao gồm 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay cho 51 ngành, nghề, hàng hoá cấm đầu tư kinh doanh, 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

- Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư 2014 được áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư và thay thế cho quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được xây dựng theo nguyên tắc chọn bỏ; theo đó, những ngành nghề không quy định ở Luật là những ngành, nghề không có hạn chế về đầu tư kinh doanh đối với người dân, doanh nghiệp.

- Điều kiện đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong danh mục được quy định chi tiết tại Luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Các ngành, nghề đầu tư có điều kiện gồm: 267 ngành, nghề quy định chi tiết tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật.

Bên cạnh đó, Luật đầu tư 2014 cũng quy định về áp dụng pháp luật đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm làm rõ việc áp dụng pháp luật đối với Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) theo hướng áp dụng điều kiện và thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp thành lập mới doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, thực hiện dự án đầu tư đối với các tổ chức kinh tế nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ hoặc công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài.

- Có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Các trường hợp còn lại áp dụng như nhà đầu tư trong nước khi thành lập mới doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện dự án đầu tư.

Ngoài ra, Luật đầu tư 2014 cũng quy định một số nội dung thay đổi khác như: Quy định về thủ tục thực hiện dự án đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài; thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; ưu đãi đầu tư; quy định những trường hợp tạm ngừng, giãn tiến độ đầu tư, chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi, thanh lý hoạt động đầu tư; bổ sung quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư và hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về đầu tư.

Song song với việc bổ sung các nội dung về đầu tư trong nước, liên quan đến đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, Luật đã hoàn thiện các quy định về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật hiện hành, đồng thời luật hoá và hoàn thiện một số quy định tại Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài. Theo đó những nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu gồm:

- Bổ sung quy định về hình thức đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở quy định tương ứng của Nghị định 78/2006/NĐ-CP, trong đó Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

- Bổ sung quy định nhằm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý trong việc quyết định đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

- Bổ sung một số quy định về thủ tục triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo cơ chế giám sát và quản lý nguồn vốn chuyển ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư./.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22596151
  • Trong ngày:4117
  • Trong tuần:8743
  • Trong tháng:1054943
  • Trong năm:3741128