Lịch công tác tuần 24 năm 2016

(Từ Thứ 2, 06/06/2016 đến Chủ nhật, 12/06/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 24 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (06/6/2016)

- Làm việc cơ quan

- Sáng: dự hội nghị tham gia ý kiến góp ý (Sở Tài nguyên và MT)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (07/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (08/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (09/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (10/06/2016)

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (11/06/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (12/07/2016)