Lịch công tác tuần 25 năm 2016

(Từ Thứ 2, 13/06/2016 đến Chủ nhật, 19/06/2016)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 25 NĂM 2016

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (13/6/2016)

- Làm việc cơ quan

- Sáng: Dự họp kiểm điểm tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (14/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (15/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (16/06/2016)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 6 (17/06/2016)

 - Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (18/06/2016)

 

 

 


 

 

Chủ nhật (19/07/2016)