Quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D qua mạng Internet (giai đoạn 2)

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 15/9/2015 Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 9866/QĐ-BCT  về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2).

Theo đó:

1.   Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mầu D qua Internet (sau đây viết tắt là Quy trình thí điểm) quy định thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mầu D qua Internet.

2.   Thương nhân tham gia Quy trình thí điểm này bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đã từng được cấp c/o Mầu D theo quy định tại Thông tư số 06/2011/ТТ-ВСТ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và không vi phạm pháp luật về xuẩt xứ hàng hóa.

         3.   Hàng hóa được cấp c/o qua Internet theo Quy trình thí điểm này phải đáp ứng quy định về xuất xứ sau:

           a)   Đối với thương nhân có tên trong Danh sách thương nhân được lựa chọn tham gia thí điểm quy định tại Quyết định số 4099/QĐ-BCT ngày 25 tháng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Cồng Thương, hàng hóa được cấp c/o qua Internet phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng  4 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN và Thông tư số 42/2014/ТТ-ВСТ ngày 18 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

             b)  Đối với thương nhân ngoài Danh sách nêu tại điểm a khoản 3 Điều này, hàng hóa được cấp c/o qua Internet là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa (CC, CTH, CTSH). Đối với những hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ khác theo Thông tư số 21/2010/ТТ-ВСТ thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp c/o bằng giấy theo quy định tại Thông tư số 06/2011/ТТ-ВСТ.

            4.   Thời gian thực hiện Quy trình thí điểm là 3 tháng, tính từ ngày ban hành Quyết định này.  

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây./.

BBT

 

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22596552
  • Trong ngày:95
  • Trong tuần:9144
  • Trong tháng:1055344
  • Trong năm:3741529