báo cáo về tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Ngày 05/11/2015 Ban Quản lý các KCN ban hành Báo cáo 118/BC-KCN về việc báo cáo về tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp