Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban Quản lý các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt
UBND TỈNH BẮC GIANG

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

 Số:      /TB-KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày     tháng 5 năm 2008

Thông báo

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban Quản lý các KCN.

                Căn cứ Quyết định số 261/2003/QĐ-TTg ngày 10/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang;

                Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các KCN ban hành kèm theo Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004 của UBND tỉnh Bắc Giang.

                Sau khi thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang phòng công nhiệm vụ đối với các Lãnh đạo ban như sau:

                1. Trưởng ban: ông Nguyễn Anh Quyền

                Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Điều hành công việc hàng ngày của Ban và làm chủ Tài khoản.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức và nhân sự; công tác hành chính quản trị, công nghệ thụng tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Công tác thanh tra;

- Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và tiếp nhận đầu tư;

- Công tác kế hoạch, công tác tổng hợp.

Trực tiếp phụ trách Văn phũng, phòng Quản lý Đầu tư và Bộ phận “Một cửa liên thông”.

- Sinh hoạt tại Văn phòng ban.

                2. Phú Trưởng ban: ông Lê Văn Phượng

Là Phó Trưởng ban thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành công việc của Ban khi Trưởng ban vắng mặt và được Trưởng ban uỷ quyền về chủ Tài khoản.             

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp (gọi chung là các KCN), các khu phụ trợ và nhà ở cho công nhân KCN; Công tác quy hoạch chi tiết và thực hiện quy hoạch chi tiết các KCN; Công tác thiết kế xây dựng, cấp Chứng chỉ quy hoạch và Giấy phép xây dựng ;

- Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN;

- Cụng tác môi trường;

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các Khu, CCN;

Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường; Công ty PTHT.

- Sinh hoạt tại phòng Quy hoạch và Môi trường.

3. Phú Trưởng ban: Phạm Huy Đắp

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác Quản lý Doanh nghiệp, Lao động, Xuất nhập khẩu;

- Công tác Đoàn thể, An ninh, Phũng chỏy chữa cháy, An toàn lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm trong cỏc KCN;

Trực tiếp phụ trách: phòng Quản lý Doanh nghiệp - Xuất nhập khẩu, phòng Quản lý Lao động, Trung tâm dịch vụ KCN, phòng Đại diện của Ban Quản lý ở các KCN

- Sinh hoạt tại phòng Quản lý Lao động.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên đây, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Trưởng ban sẽ phân công một số công việc khác hoặc uỷ quyền cho các Phó Trưởng ban khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện các Phó Trưởng ban trịu trách nhiệm báo cáo Trưởng ban theo quy định hiện hành.

Nội dung phân công này là cơ sở để các đồng chớ Lónh đạo Ban tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, thay thế nội dung phân công tại Thông báo số 19/TB-KCN ngày 01/3/2008 và được thực hiện từ ngày 01/6/2008.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, cỏc Phú Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cỏc đ/c Lónh đạo Ban (để thực hiện);

- UBND  cỏc huyện, TP, cỏc cơ quan liờn quan;

- Cỏc phũng, đơn vị thuộc Ban;

- Doanh nghiệp trong cỏc KCN;

- Lưu: VT, TC.

TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Anh Quyền

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22284019
  • Trong ngày:7511
  • Trong tuần:36590
  • Trong tháng:742811
  • Trong năm:3428996