Thông báo giờ làm việc mùa hè.

Thực hiện Thông báo số 106/TB-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16 tháng 4 năm 2016 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa hè của Ban như sau:

            Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

            Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Ban quản lý các KCN tỉnh Thông báo để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân  biết và liên hệ công tác.