Hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định này được áp dụng cho các đối tượng sau:

- Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động;

- Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP gồm có 6 chương và 47 điều, hướng dẫn thực hiện Luật ATVSLĐ ở 03 nội dung chính:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chi tiết ở Chương II (từ Điều 4 đến Điều 16).

- Huấn luyện ATVSLĐ chi tiết tại Chương II (từ Điều 17 đến Điều 32).

- Quy định về hoạt động quan trắc môi trường lao động chi tiết tại Chương IV (Điều 33 đến Điều 38).

 Tại Chương V, Nghị định 44/2016/NĐ-CP nêu rõ trách nhiệm thực hiện của từng Tổ chức có liên quan. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
BBT