Thông báo giờ làm việc mùa Đông.

Thực hiện Thông báo số 375/TB-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa Đông (từ ngày 16 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa hè của Ban như sau:

            Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

            Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Ban quản lý các KCN tỉnh Thông báo để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân  biết và liên hệ công tác.