Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới 39 dự án (26 FDI và 13 DDI) với tổng vốn tăng thêm là 402,76 triệu USD và 3.131.93 tỷ đồng; điều chỉnh cho 36 dự án trong đó có 14 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 64,21 triệu USD và 35 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Ban đã cấp Giấy CNĐT cho 270 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban; trong đó có 169 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 101 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.729,23 triệu Đô la Mỹ và 7.566,51 tỷ đồng.

BBT