Quyết định số 2156/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH New Wing InterconnectionTechnology (Bắc Giang)

Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 2156/QĐ-XPVPHC về việc Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH New Wing InterconnectionTechnology (Bắc Giang).