Thông báo giờ làm việc mùa hè.

Thực hiện Thông báo số 84/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa hè (từ ngày 16 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa hè của Ban như sau:

            Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

            Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Ban quản lý các KCN tỉnh Thông báo để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân  biết và liên hệ công tác.