Kế hoạch số 01/KH-KCN về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày 06/01/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCN về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017