kế hoạch số 02/KH-KCN về việc cải cách hành chính năm 2017

Ngày 10/01/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành kế hoạch số 02/KH-KCN về việc cải cách hành chính năm 2017