Kế hoạch số 08/KH-KCN về việc phát động phong trào thi đua năm 2017

Ngày 11/3/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 08/KH-KCN về việc phát động phong trào thi đua năm 2017