Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức nộp hô sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về hồ sơ Thẩm định thiết kế cơ sở dự án trình Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định chủ trương đầu tư của Lãnh đạo Ban phụ trách , phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở. Trường hợp không cấp Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chuyển Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở hoặc văn bản trả lời cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở và danh mục hồ sơ trình thẩm định (theo mẫu).

- Biên bản thoả thuận điểm đấu nối điện, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước, cổng (thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật với Chủ đầu tư hạ tầng KCN và Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang).

- Văn bản pháp lý:

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu thiết kế;

+ Thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng công trình (Cơ sở để lấy ý kiến PCCC và Môi trường);

+ Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

+ Chứng chỉ quy hoạch (nếu có);

+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

- Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

+ Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh (bao gồm tổng mức đầu tư dự toán).

- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: Thiết kế, khảo sát và Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

   4. Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với dự án nhóm B

- 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) với dự án nhóm C

   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp (nếu có)

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

   8. Phí, Lệ phí: Phí thẩm định thiết kế cơ sở: Theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

   9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   - Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở và danh mục hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo Mẫu số 01, phụ lục II, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

   - Biên bản thoả thuận điểm đấu nối điện, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước, cổng (thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật với Chủ đầu tư hạ tầng KCN và Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang) (Mẫu doanh nghiệp tham khảo).

   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

   - Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

   - Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội thẩm định, phê duyệt dựa án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBNG tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22058738
  • Trong ngày:1059
  • Trong tuần:23343
  • Trong tháng:517530
  • Trong năm:3203715