Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

         - Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

         + Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

         + Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trình Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định chủ trương đầu tư của Lãnh đạo Ban phụ trách , phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký chứng chỉ quy hoạch. Trường hợp không cấp chứng chỉ quy hoạch phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường tham mưu Lãnh đạo Ban ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chuyển Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản trả lời cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-Giấy giới thiệu.

- Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu).

- Sơ đồ vị trí trí lô đất thuê có xác nhận của Chủ đầu tư và Công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp kèm theo trích lục thửa đất có đầy đủ kích thước.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các lần điều chỉnh (nếu có).

- Giấy chứng nhận QSDĐ, Hợp đồng thuê đất hoặc Thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan phối hợp (nếu có)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch.

8. Lệ phí: Theo quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch thực hiện theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24.01.2005 của Chính phủ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng.

- Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định số 691/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBNG tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22058498
  • Trong ngày:819
  • Trong tuần:23103
  • Trong tháng:517290
  • Trong năm:3203475