BQL các KCN tỉnh Bắc Giang: Tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 2006-2010.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bắc Giang có thêm 04 KCN được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, đó là các KCN: Quang Châu thành lập năm 2006; Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng thành lập năm 2007; Việt Hàn thành lập năm 2009, đưa tổng số các KCN được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập lên 05 KCN với tổng diện tích 1.239 ha. Giai đoạn 2006-2010 tỉnh Bắc Giang có thêm 04 KCN được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, đó là các KCN: Quang Châu thành lập năm 2006; Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng thành lập năm 2007; Việt Hàn thành lập năm 2009, đưa tổng số các KCN được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập lên 05 KCN với tổng diện tích 1.239 ha.

 

Hiện nay tỉnh Bắc Giang đã trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 09 KCN với tổng diện tích bổ sung khoảng 3.500 ha vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.

            Tình hình thu hút đầu tư: Từ đầu năm 2006 đến nay, trong các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các KCN được giao quản lý đã thu hút được 75 dự án đầu tư (Không kể những dự án đã bị thu hồi), trong đó có 32 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký 3.097,54 tỷ đồng và 350,85 triệu USD đưa tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp lên 102 dự án trong đó có 36 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.791,33 tỷ đồng và 357,33 triệu USD.

            Tình hình thực hiện đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện trong các KCN từ năm 2006 đến nay đạt 717,29 tỷ đồng và 124,374 triệu USD, đưa tổng số vốn đầu tư thực hiện trong các KCN đạt 1.127,24 tỷ đồng và 128,663 triệu USD.

            Tình hình xử lý đầu tư: Từ đầu năm 2006 đến nay, trong các khu, cụm công nghiệp do Ban được giao quản lý đã xử lý thu hồi 28 dự án đầu tư, diện tích đất thu hồi 47,9 ha, đưa tổng số dự án đã xử lý trong các khu, cụm công nghiệp lên 35 dự án tổng diện tích đất thu hồi 65,33 ha. Toàn bộ diện tích đất thu hồi đã giao cho dự án khác triển khai.

            Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 8/2009, các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý đạt doanh thu 4589,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 147,71 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 142,71 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho khoảng 7.720 lao động.

            Phương hướng trong thời gian tới Ban hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020; Tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới hoạt động của Ban. Tập trung nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử (Website) của Ban, hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng về thủ tục cho nhà đầu tư.

Văn phòng – BQL các KCN

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496799
  • Trong ngày:2846
  • Trong tuần:5969
  • Trong tháng:955591
  • Trong năm:3641776