quy định thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết trong các lĩnh vực cụ thể

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Nhà đầu từ khi triển khai đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được thực hiện tại bộ phận “một cửa liên thông” Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tại đây nhà đầu tư sẽ được giải quyết các thủ tục: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu từ; Khắc con dấu; Cấp mã số thuế; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp chứng chỉ Quy hoạch; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng tạm;  Cấp xác nhận đăng ký đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày; cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao độngmà không cần phải đến bất kỳ cơ quan nào khác. Thời gian giải quyết: Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ngày là ngày làm việc).

  Nhà đầu từ khi triển khai đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được thực hiện tại bộ phận “một cửa liên thông” Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tại đây nhà đầu tư sẽ được giải quyết các thủ tục: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu từ; Khắc con dấu; Cấp mã số thuế; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp chứng chỉ Quy hoạch; Cấp giấy phép xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng tạm;  Cấp xác nhận đăng ký đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày; cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao độngmà không cần phải đến bất kỳ cơ quan nào khác. Thời gian giải quyết: Tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (ngày là ngày làm việc).
     1. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không phải thẩm tra (không gắn với thành lập doanh nghiệp).
     Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày.
     Phí, Lệ phí: không.
                 2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn nước ngoài không phải thẩm tra.
     Thời gian giải quyết:không quá 05 ngày.
     Phí, Lệ phí: không.
     3. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án phải thẩm tra.
Thời gian giải quyết:
- Đối với dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian giải quyết không quá 10 ngày.
- Đối với dự án thuộc diện phải xin ý kiến thẩm tra của Bộ quản lý ngành, thời gian giải quyết không quá 20 ngày.
     Phí, Lệ phí: không.
     4. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
            Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày.
            Phí, lệ phí: không
     5. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại.
     Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày làm việc
            Phí, Lệ phí: không
            6. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại.
            Hồ sơ: (xem thành phần hồ sơ tại đây).
            Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày
            Phí, Lệ phí: không
     7. Đăng ký lại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006.
     Thời gian giải quyết: không quá 07 ngày
     Phí, Lệ phí: không
     8. Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép đầu tư trước ngày 01/7/2006.
            Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày.
            Phí, lệ phí: không
     9. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
     Thời gian giải quyết:
     - Đối với dự án đăng ký cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: không quá 03 ngày.
     - Đối với dự án thẩm tra cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư : không quá 04 ngày.
     Phí, Lệ phí: không.
     10. Điều chỉnh Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006.
            Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày.
     Phí, lệ phí: không
     11. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN
     Hồ sơ:
      -07 văn bản tổ chức đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN (theo quy định)
     - 07 bản vẽ, thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN
     - Tài liệu giải trình lý do điều chỉnh (báo cáo giải trình và các tài liệu liên quan)
     Thời gian giải quyết: không quá 30 ngày
     Phí, Lệ phí: Không
     12. Cấp Chứng chỉ quy hoạch
     Hồ sơ:  01 bộ gốc gồm:
            - 01 Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu) (Tải mẫu đơn tại đây)
            - 04 Bản vẽ tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch chung của KCN.
 - 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo biên bản giao đất tại thực địa.
     Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày.
      Phí, Lệ phí: không.
     13. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình
      Thời gian giải quyết:  không quá 10 ngày.
      Phí, Lệ phí: theo quy định của Nhà nước (phí tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở).
     14. Cấp Giấy phép xây dựng
       Hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc gồm:
- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu);
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo biên bản bàn giao đất tại thực địa.
- Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được tham gia ý kiến và Văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường.
(Đối với các công trình do BanQuản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở thì Hồ sơ xin cấp phép xây dựng không cần các văn bản quy định tại mục 1.2 và 1.3)
     Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày.
      Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (gồm Phí xây dựng và Phí cấp Giấy phép xây dựng).
     15. Cấp Giấy phép xây dựng tạm
       Hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc gồm
            - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm (theo mẫu)
            - Bản vẽ thiết kế cơ sở.
            - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao công chứng) hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo biên bản bàn giao đất tại thực địa
     Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày.
      Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (gồm Phí xây dựng và Phí cấp Giấy phép xây dựng).
     16. Cấp gia hạn Giấy phép xây dựng.
       Hồ sơ: 01 bộ gồm;
            - Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng;
 - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
     Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày.
      Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (gồm Phí gia hạn Giấy phép xây dựng).
      17. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
      Hồ sơ: 04 bộ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc gồm:
      - Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng (theo mẫu);
      - Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy;
      - Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế;
      - Hồ sơ thiết kế cơ sở xin điều chỉnh;
      Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày.
      Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (gồm Phí điều chỉnh Giấy phép xây dựng và Phí xây dựng)
      18. Cấp xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường
       Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày.
      Phí, Lệ phí: không.
      19. Cấp xác nhận đăng ký đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày
     Thời gian giải quyết: không quá 05 ngày.
      Phí, Lệ phí: không
     20. Cấp Giấy phép lao động
     Thời gian giải quyết: không quá 05ngày.
     Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (Lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN).
     21. Gia hạn Giấy phép lao động
     Thời gian giải quyết: không quá 03 ngày.
     Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (Lệ phí gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN).
     22. Cấp lại Giấy phép lao động
     Thời gian giải quyết: không quá 05ngày.
     Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước (Lệ phí cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN).
     23. Cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D
     Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày (nếu thấy trên hồ sơ chưa đủ căn cứ thì tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất, thời gian cấp C/O không quá 05 ngày).
     Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước.
     24.Cấp con dấu
     Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày.
      Phí, Lệ phí: Theo quy định của Nhà nước.
     25. Cấp Mã số thuế
     Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày.
     Phí, Lệ phí: Không.
     26.Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
     Thời gian giải quyết: không quá 20 ngày.
     Phí, lệ phí: Theo quy định của Nhà nước.
 
Điện thoại liên hệ
Thường trực: 0240.3661089  DĐ: 0988470779 hoặc 0983120902

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20163515
  • Trong ngày:806
  • Trong tuần:6765
  • Trong tháng:1308492
  • Trong năm:1308492