Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường (NS-VSMT) do Thủ tướng Chỉnh phủ phát động hàng năm đã trở thành hoạt động truyền thống, được các cấp, các ngành, các đoàn thể trên cả nước hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc trong cả nước về quản lý sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ chất lượng môi trường sống trong việc phát triển kinh tế - xã hội thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tuần lễ quốc gia về nước sạch - vệ sinh môi trường (NS-VSMT) do Thủ tướng Chỉnh phủ phát động hàng năm đã trở thành hoạt động truyền thống, được các cấp, các ngành, các đoàn thể trên cả nước hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc trong cả nước về quản lý sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ chất lượng môi trường sống trong việc phát triển kinh tế - xã hội thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Thực hiện Công văn số 188/TNMT-BVMT ngày 23/3/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011. Để thực hiện tốt Tuần lễ quốc gia về NS-VSMT và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6). Ban Quản lý các KCN ban hành Văn bản số 90/KCN-QHMT ngày 19/4/2011 về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011, yêu cầu doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thời gian: Tuần lễ quốc gia về NS-VSMT năm 2001 bắt đầu từ ngày 29/4 đến ngày 06/5/2011 và duy trì các hoạt động hưởng ứng đến ngày Môi trường thế giới (05/6/2010).

            2. Nội dung

            - Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục công nhân và cán bộ công ty về mục đích ý nghĩa của Tuần lễ quốc gia về NS-VSMT bằng tổ chức mít tinh, treo panô, áp phích, tổ chức Hội nghị, hội thảo tuyên truyền về Tuần lễ quốc gia về NS-VSMT; Nâng cao ý thưc BVMT cho công nhân và cán bộ công ty để mọi người thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm trong việc bẳo vệ nguồn nước và ý thức BVMT.  

            - Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi  trường như: Vệ sinh toàn khu vực trong hàng rào của công ty, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường nước, không khí, chất thải rắn của công ty.

            - Tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể lao động trong doanh nghiệp về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học, tạo thói quen tự giác tham gia các phong trào trong công tác bảo vệ môi trường.

            - Vận động cán bộ, công nhân tham gia tích cực phong trào xã hội hoá về cung cấp NS-VSMT, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch trong sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm, chru động phòng chống bệnh dịch, bẹnh do nguồn nước và gia súc gây lên.

            - Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể trong công ty tích cực đóng góp cho tuần lễ, đồng thời phê phán những hành vi viphạm về Luật tài nguyên nước và Luật BVMT.

            Đề nghị các Chủ đầu tư, doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện tốt các nội dung trên và có báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về NS-VSMT  và hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 07/6/2011./.

 

(Tải Thông điệp của tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường năm 2011 tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794084
  • Trong ngày:4015
  • Trong tuần:21909
  • Trong tháng:252876
  • Trong năm:2939061