Kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển các KCN.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Qua thực tiễn xây dựng và phát triển các KCN của tỉnh Bắc Giang, có thể rút ra một số kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Qua thực tiễn xây dựng và phát triển các KCN của tỉnh Bắc Giang, có thể rút ra một số kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Một là, công tác quy hoạch phát triển KCN phải đi trước một bước, đặc biệt là việc lựa chọn vị trí xây dựng, quy mô xây dựng, chọn ngành công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư vào KCN phải phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hai là, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay có nhiều vấn đề phức tạp, gây khó khăn cho đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Bởi vậy, cần hết sức thận trọng nhưng quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; cần công khai rộng rãi và đền bù thật thỏa đáng cho người dân, có những chính sách đảm bảo đời sống tốt hơn cho những hộ dân có đất bị thu hồi, di dời, giải tỏa.

Ba là, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN yêu cầu vốn đầu tư rất lớn và tập trung, nhưng thu hồi vốn đầu tư lại chậm, do đó, ngoài vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, cần có sự kết hợp, lồng ghép các chương trình, dự án với việc xây dựng hạ tầng KCN nhằm kết hợp chặt chẽ giữa khả năng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào KCN.

Bốn là, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN theo cơ chế “một cửa” tại Ban Quản lý đang là cơ chế quản lý phát huy hiệu quả, vừa đảm bảo nâng cao vai trò và năng lực thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KCN, vừa đảm bảo yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn các yêu cầu của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt cơ chế quản lý này, ngoài việc thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Quản lý, cần thực hiện tốt các quy định tại Nghị định 29, trong đó có cơ chế phân cấp, ủy quyền của các sở, ban ngành và UBND cấp tỉnh cho Ban quản lý. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong việc quản lý nhà nước đối với các KCN.

Năm là, công tác xúc tiến đầu tư vào KCN là vấn đề đặc biệt quan trọng, có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động của KCN. Đây là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp lãnh đạo đứng đầu địa phương; đồng thời, phải được thực hiện trên cơ sở những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và có sự thống nhất, ổn định cao, từ việc đẩy mạnh công tác quảng bá, vận động, tổ chức hội thảo, hội nghị giao lưu giới thiệu kêu gọi đầu tư đến tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22468702
  • Trong ngày:1521
  • Trong tuần:5634
  • Trong tháng:927494
  • Trong năm:3613679