Kế hoạch số 49-KH/ĐU Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013