Kế hoạch số 03-KH/CB Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013