UBND tỉnh Bắc Giang: kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2013