Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 12/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

Theo đó, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nội dung như:

- Điều 5 về Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đầu tư mới, mở rộng khu công nghiệp. Sửa đổi khoản 2 và khoản 5 Điều 6 về Điều kiện bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp. Theo đó, một trong những điều kiện bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp là khu công nghiệp được bổ sung phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; điều kiện để phát triển khu công nghiệp từ “Đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng và các yêu cầu về quốc phòng, an ninh” được nâng lên thành “Đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng, các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa.”

- Khoản 1 Điều 8 về Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 8 về trình tự thành lập, mở rộng khu công nghiệp. Theo đó, quy định “Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp hoặc có trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp chưa có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục bổ sung hoặc mở rộng khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định 29/2008/NĐ-CP”.

- Khoản 1 Điều 9. Trình tự thành lập, mở rộng khu kinh tế, Nghị định sửa đổi quy định về trường hợp thành lập, mở rộng khu kinh tế chưa có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt, trong đó yêu cầu thêm việc giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

- Khoản 2, Điều 14 về mở rộng lần đầu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp của Nghị định đã được sửa đổi chặt chẽ hơn với yêu cầu: “Trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, trường hợp diện tích thực tế của khu công nghiệp sau khi đo đạc chênh lệch dưới 10% so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không quá 20 ha, trước khi phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyết định điều chỉnh diện tích quy hoạch phù hợp với diện tích thực tế mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ.”

- Điều 37 quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cũng được sửa đổi tại khoản 2 và bổ sung khoản 3. Theo đó, Nghị định này quy định rõ hơn nhiệm vụ của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ của Ban Quản lý theo ủy quyền và hướng dẫn của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Nghị định 29/2008/NĐ-CP gồm:

+ Sửa đổi Điều 18 về Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú, tạm trú ở khu kinh tế;

+ Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 7 Điều 21 về Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất ;

+ Bổ sung Điều 21b về Quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế.

+ Việc phát triển nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế cũng đã được bổ sung tại Điều 21c của Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này.

+ Bổ sung quy định mới về quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng “Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng và phối hợp với Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu cảng biển thuộc khu kinh tế theo quy định của pháp luật”. Và Thanh tra Chính phủ “Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn về hoạt động thanh tra đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế.”

+ Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung thêm quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan;

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Trong thời gian 06 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn hoặc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này.

Xem chi tiết Nghị định 164/2013/NĐ-CP tại đây

BBT

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502154
  • Trong ngày:253
  • Trong tuần:11324
  • Trong tháng:960946
  • Trong năm:3647131