Chiến lược quy hoạch kế hoạch

Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ngày 28/02/2019 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND về việc thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)Xem chi tiết nội dung kế hoạch số 29/KH-UBND tại đây./.

vv kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 184/KH-UBND về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Tháng dân vận" năm 2018

Ngày 12/9/2018 Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 62-KH/BDVTU tổ chức hoạt động "Tháng dân vận" năm 2018

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp Việt Hàn (Việt Yên)

Ngày 24/7/2018, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Việt Hàn (Việt Yên), tỷ lệ 1/2000.Quang cảnh buổi công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch KCN Việt...

phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)

Ngày 04/7/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500)Xem chi tiết nội dung Quyết định...

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng (tỷ lệ 1/500)

Ngày 15/5/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố BG và xã Nội Hoàng, huyện Yên...

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn

Ngày 20/6/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000.Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa...

Kế hoạch số 13/KH-KCN về việc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2018-2019

Ngày 13/6/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 13/KH-KCN về việc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2018-2019

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (lần 5)

Ngày 17/4/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định 240/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 (lần 5)

Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua của Khối Ban Quản lý các KCN các tỉnh Trung du và miền núi Phía Bắc năm 2018

Ngày 16/3/2018 Khối thi đua Ban Quản lý các KCN các tỉnh Trung du và miền núi Phía Bắc ban hành Kế hoạch số 08/KH-TDMNPB về việc hoạt động phong trào thi đua của Khối Ban Quản lý các KCN các tỉnh Trung du và miền núi Phía Bắc năm 2018

Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ban QL các KCN tỉnh BG năm 2018

Ngày 09/01/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành kế hoạch số 03/KH-KCN về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ban Quản lý các KCN tỉnh BG năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Ngày 08/01/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 02/KH-KCN về việc cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 06/01/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 01/KH-KCN về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Song Khê - Nội Hoàng (Phía phía Bắc)

Ngày 05/4/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định 207/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Song Khê - Nội Hoàng (Phía phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1...

Quyết định số 18/QĐ-KCN vv phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam

Ngày 30/03/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Quyết định số 18/QĐ-KCN vv phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam

Kế hoạch số 16/KH-KCN về việc thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp giai đoạn 2017-2021

Ngày 06/10/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 16/KH-KCN về việc thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp giai đoạn 2017-2021

Quyết định 634/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (lần 4)

Ngày 27/9/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định 634/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cụ bộ quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (lần 4)

Quyết định số 640/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

Ngày 28/9/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cụ bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đình Trám, tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 503/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, tỉnh BG phần diện tích giao cho Công ty TNHH FuGiang

Ngày 24/8/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (phần diện tích giao cho Công ty TNHH FuGiang)

Quyết định số 1302/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500

Ngày 28/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500

Kế hoạch số 13/KH-KCN về việc phát triển nguồn nhân lực trong các KCN giai đoạn 2017-2018

Ngày 30/6/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 13/KH-KCN về việc phát triển nguồn nhân lực trong các KCN giai đoạn 2017-2018

Kế hoạch số 12/KH-KCN về việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2017 và những năm tiếp theo

Ngày 01/6/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 12/KH-KCN về việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2017 và những năm tiếp theo

Kế hoạch số 11/KH-KCN triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp từ nay đến hết năm 2018

Ngày 18/5/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 11/KH-KCN triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội quanh các khu công nghiệp từ nay đến hết năm 2018

Kế hoạch số 08/KH-KCN về việc phát động phong trào thi đua năm 2017

Ngày 11/3/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch số 08/KH-KCN về việc phát động phong trào thi đua năm 2017

kế hoạch số 02/KH-KCN về việc cải cách hành chính năm 2017

Ngày 10/01/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành kế hoạch số 02/KH-KCN về việc cải cách hành chính năm 2017

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729771
  • Trong ngày:1069
  • Trong tuần:3460
  • Trong tháng:1188563
  • Trong năm:3874748