Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí

1 Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+...

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+...

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ hết hạn cho lao động làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+...

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+...

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+...

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+ Điện...

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+ Điện...

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Cấp lại giấy phép xây dựng

1. Trình tự thực hiện- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+...

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Trình tự thực hiện:- Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnhBắc Giang.+ Điện thoại/Fax 0240 3661089/0240 3566 972.+ Thời...

Thủ tục Cấp Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN...

Thủ tục Cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 1 - Văn bản đề nghị cấp sổ lao động của doanh nghiệp;     Trình tự thực hiện:   - Bước 1 Cá nhân, tổ chức nộp Hồ...

Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN

Thành phần hồ sơ gồm 1-07 văn bản tổ chức đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN (theo quy định) Trình tự thực hiện: - Bước 1 Cá nhân, tổ chức...

Thủ tục đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang...

Thủ tục đăng ký nội quy lao động.

  Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.+ Điện thoại/Fax:...

Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể.

Trình tự thực hiện:   - Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang...

quy định thủ tục, hồ sơ và thời gian giải quyết trong các lĩnh vực cụ thể

Nhà đầu từ khi triển khai đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang được thực hiện tại bộ phận “một cửa liên thông” Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tại đây nhà đầu tư sẽ được giải quyết các thủ tục: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận...

Thời gian, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trình tự giải quyết TTHC và trả kết quả:

1. Cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC:Hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của nhà đầu tư có thể gửi đến Bộ phận “một cửa” của Ban Quản lý các KCN bằng một trong hai cách: trực tiếp bằng bản giấy tại bộ phận “một cửa” hoặc bằng bản *.pdf; *....

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:17814608
  • Trong ngày:5709
  • Trong tuần:37593
  • Trong tháng:445547
  • Trong năm:17814608