Tuyên truyền - Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Hưởng ứng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các khu công nghiệp

Căn cứ Thông tư số: 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch qui định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;Căn cứ hướng dẫn số: 3337/HD-BVHTTDL ngày 10/...

Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018, các quy định...

Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (viết tắt Nghị định số 113/2017/NĐ-CP). - Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...

Đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.Theo đó, Chính phủ thông qua Phương án đơn...

Thông tư hướng dẫn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Ngày 15/8/2017Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.Theo đó, giao dịch điện...

Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bộ đã công bố 169 TTHC thuộc thẩm...

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18/04/2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoàiTheo quy định tại Điều 4 Thông tư thì có 3...

Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định mới các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để được cấp Giấy phép xây dựng

    Ngày 08/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.          Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định rõ...

ghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Về phạm vi của Nghị định này được...

Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Ngày 16/5/2017 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 08/2017/TT-BXD, quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Theo đó, Thông tư gồm 05 Chương, 18 Điều quy định cụ thể việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển; tái sử dụng, tái chế, xử lý;...

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đaiNghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi...

Lương tối thiểu vùng năm 2017

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo Nghị định, kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động...

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...

Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi...

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 21/9/2016 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn số: 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp theo quy định của luật An toàn, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:1. Về hồ sơ và...

Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày 15/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.Thông tư này quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định​ bệnh nghề nghiệp tại...

Nghị định quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu.​Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định về quản lý con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ...

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.Thông tư số có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016....

Thông tư ban hành​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH...

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của...

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.​Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây...

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 30/6/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 14/8/2016, thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BKH...

Hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.Nghị định này được áp dụng cho các đối tượng sau...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và bãi bỏ: các Điều 9,10,11,12,13,14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP...

Bắc Giang: Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.Ảnh minh họa (Ảnh tư liệu).Theo đó, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19129878
  • Trong ngày:3150
  • Trong tuần:12202
  • Trong tháng:274855
  • Trong năm:274855