Tuyên truyền - Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Nghị định 53/2017/NĐ-CP Quy định mới các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để được cấp Giấy phép xây dựng

    Ngày 08/5/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.          Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định rõ...

ghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày 03/4/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Về phạm vi của Nghị định này được...

Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Ngày 16/5/2017 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 08/2017/TT-BXD, quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Theo đó, Thông tư gồm 05 Chương, 18 Điều quy định cụ thể việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển; tái sử dụng, tái chế, xử lý;...

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đaiNghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi...

Lương tối thiểu vùng năm 2017

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo Nghị định, kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động...

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...

Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi...

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 21/9/2016 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn số: 3647/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp theo quy định của luật An toàn, vệ sinh lao động, cụ thể như sau:1. Về hồ sơ và...

Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày 15/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.Thông tư này quy định Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định​ bệnh nghề nghiệp tại...

Nghị định quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu.​Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định về quản lý con dấu của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thuộc hệ thống tổ...

Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.Thông tư số có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016....

Thông tư ban hành​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH​ Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH...

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của...

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.​Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây...

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 30/6/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 14/8/2016, thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BKH...

Hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.Nghị định này được áp dụng cho các đối tượng sau...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và bãi bỏ: các Điều 9,10,11,12,13,14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP...

Bắc Giang: Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số

UBND tỉnh Bắc Giang vừa quyết định ban hành quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.Ảnh minh họa (Ảnh tư liệu).Theo đó, việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số được sử dụng rộng rãi cho tất cả các...

Nội dung chính Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.Nghị quyết 35/NQ-CP nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả...

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 01/06/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về: vi phạm quy...

Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015

Luật TTHC năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; riêng các quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp nhân là người đại diện, người giám hộ; hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư...

Chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ

Ngày 03/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.Theo Nghị định này, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đối với công nghiệp hỗ trợ như sau: 1.  Các chính sách hỗ trơ phát triển công nghiệp hỗ...

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 25/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.​Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập,...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.​Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy...

Quy định về biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ngày 18/11/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.Thông tư quy...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22277036
  • Trong ngày:528
  • Trong tuần:29607
  • Trong tháng:735828
  • Trong năm:3422013