Tuyên truyền - Phổ biến - Giáo dục pháp luật

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam về thủ tục đầu tư theo hình...

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan...

Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

Ngày 29/9/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 43 /2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường. Thông tư bao gồm 4 chương, 27 điều; hướng dẫn chi tiết...

Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Ngày 16/9, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Ảnh minh họa.Theo đó, Quy chế quy định mục tiêu,...

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.Việc bam hành Nghị định đã giúp các cơ quan, doanh nghiệp có cơ sở để xây dựng và thực hiện một số nội...

Quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D qua mạng Internet (giai đoạn 2)

Ngày 15/9/2015 Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 9866/QĐ-BCT  về việc ban hành Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D qua Internet (giai đoạn 2).Theo đó:1.   Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất...

Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 29 /2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/...

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 19/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.Theo đó, hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con  dấu và quản lý, sử dụng con dấu như sau: 1. Hình ảnh...

Nghị quyết quy định về Chính phủ điện tử

Ngày14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tửĐẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 07/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động...

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Ngày 23 tháng 6 năm 2015, Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

Ngày 01/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.​Nghị định này quy định cụ thể về chính sách đối với lao động nữ như: Đại diện của lao động nữ;...

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sảnNghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội...

Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư

 Ngày 7/8/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luât đầu tư Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP...

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về việc đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý...

Quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ngày 30/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT  gồm 5 chương, 18 Điều, 6 Phụ lục quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.Theo Thông tư 35/2015/TT-BTNMT,...

Một số điểm mới của luật đầu tư năm 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài; luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật...

Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng

Nhằm quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/ 2014/QH13, bao gồm việc Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện theo quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch; ngày 06/5/2015, Chính phủ ban hành chi tiết...

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày 22/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực...

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 25/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.​Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quản lý chất thải và phế liệu.

Ngày 24/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP (Nghị định 38) về Quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định 38 được ban hành gồm có 9 Chương và 66 Điều quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện quản lý chất thải của cơ quan chức năng, chủ...

Thông tư quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Ngày 28/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP...

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường

​Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường,...

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Ngày 25/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Theo đó, cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22322374
  • Trong ngày:1622
  • Trong tuần:24835
  • Trong tháng:781166
  • Trong năm:3467351